Terminarz rekrutacyjny

  1.  W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej     składają w szkołach ponadgimnazjalnych kwestionariusze - podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie:


 1. od 16 maja (poniedziałek), od godz. 1000 do 24 maja (wtorek), do godz. 1300
  we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych;

 2. od 16 czerwca (czwartek), do 21 czerwca (wtorek), do godz. 1300 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.


      2.  Rekrutację przeprowadza się:

 1. od 22 czerwca (środa), od godz. 1100 do 27 czerwca (poniedziałek),
  do godz. 14
  00 kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację:
  „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły
w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

 1. od 27 czerwca (poniedziałek), godz. 1400 do 1 lipca (piątek), godz. 1400 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur;

 2. do 1 lipca (piątek), do godz. 1400 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
  do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych
  do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły
  ;

 3. 1 lipca (piątek), od godz. 1400 do 5 lipca (wtorek), do godz. 1400 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

 4. 5 lipca (wtorek), godz. 1600 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły, a także informację o liczbie wolnych miejsc;

 5. 6 lipca (środa) i 7 lipca (czwartek), do godz. 1200 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół  w rekrutacji uzupełniającej składają dokumenty do szkół, które nie dokonały pełnego naboru;

 6. 7 lipca (czwartek), godz. 1400 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej;

 7. od 7 lipca (czwartek), od godz. 1400 do 11 lipca (poniedziałek), do godz. 1400 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji uzupełniającej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego
  w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

   9) 11 lipca (poniedziałek), godz. 1500 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2011/2012.
 

webmaster: Robert Wąsik

nasz patron

Rotmistrz Witold Pilecki
ur. 13 maja 1901
zm. 25 maja 1948

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Grzegorz Jasionowski

 linki
Zespół Szkół Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Rubinkowskiego 8  07-300 Ostrów Mazowiecka, tel.: 0 29 7462471, e-mail: zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl    
Copyright by Zespół Szkół Nr 1. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webmaster: Robert Wasik