Można już zgłaszać się po druk skierowania do szkoły.

 

Poniżej znajdują się wszystkie informacje dotyczące badań uczniów.

 


 

 

 


 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na r.sz. 2020/2021

 

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.


Do 4 sierpnia 2020 r.
 należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna).

 

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

 

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


19 sierpnia 2020 r.
 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

 od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.  wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

 od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego
o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

 

UWAGA!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

 

Dodatkowe terminy składania dokumentów

 

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia
o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nie przedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

Bez rekrutacji uzupełniającej

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

  

Informacja w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół!

 

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!

 

W związku z obecną sytuacją w naszym kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu  z dnia 25 marca 2020 roku wprowadziło możliwość przyjmowania wniosków rekrutacyjnych i innych dokumentów od rodziców przyszłych kandydatów drogą elektroniczną.

 

W związku z powyższym nasza szkoła zamieściła formularz wniosku rekrutacyjnego w wersji PDF - rodzic ściąga wniosek, drukuje, wypełnia ręcznie i podpisuje.

Następnie  należy przesłać SKAN lub ZDJĘCIA wypełnionego i podpisanego wniosku, przesłanego z adresu e-mail rodzica wskazanego w tymże wniosku.

Wnioski należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rekrutacja.rubinek20@gmail.com

 

Jednocześnie informujemy, że po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół wracamy do tradycyjnych metod rekrutacji, które odbywały się dotychczas w Naszej Szkole, ponieważ taka forma przyjmowania dokumentów, czyli elektroniczna obowiązuje  tylko "w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty".

  

 Do pobrania: kwestionariusz przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2020/21:

 

Formularz dla kandydata po szkole podstawowej

 

Formularz do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

 

Formularz do szkoły kosmetycznej

 

Formularz do szkoły branżowej II stopnia