Załącznik nr 1 do Statutu

Zespołu Szkół Nr 1

w Ostrowi MazowieckiejZatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 września 2010 r.

Obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały.
  Wewnątrzszkolny System Oceniania

w Zespole Szkół Nr 1

w Ostrowi Mazowieckiej

 Podstawa prawna:

1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.),

2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 83 z 2007 r. poz. 562 oraz Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2010r. ).

  Rozdział I

Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 1. 

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.


2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.


3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§ 2. 


1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 3. 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry (okresy) nauki:

1) I semestr (okres) trwa od 1 września do daty ustalanej w każdym roku przez Radę Pedagogiczną,

2) II semestr (okres) trwa od daty ustalanej w każdym roku przez Radę Pedagogiczną do 31 sierpnia  każdego roku.§ 4.    

       

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania:

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.


2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


3. Stosuje się następujące formy informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu:

1) indywidualny kontakt rodziców z wychowawcą:

a) telefoniczny,

b) osobisty,

c) pisemny.

2) spotkania klasowe wychowawcy z rodzicami:

a) ogólnoszkolne spotkania,

b) śródokresowe (przynajmniej jedno) w połowie miesiąca listopada i w miesiącu kwietniu,

c) okresowe na zakończenie I okresu,

d) podczas dni otwartych szkoły raz w miesiącu.


4. Kontakty z rodzicami odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym lub w innej dokumentacji wychowawcy klasy.

Rozdział II

Ogólne kryteria szkolnego oceniania

§ 5.           

U  podstaw szkolnego systemu oceniania leży założenie, że każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki.

§ 6.  

         

Notowanie postępów  i osiągnięć dydaktycznych ucznia jest wymagane założonymi celami oceniania.

§ 7.  

         

Dla różnych celów informacja o osiągnięciach i postępach ucznia powinna być dostarczana z różnych źródeł i różnymi sposobami.

 

§ 8.

           

1. W procesie gromadzenia tej informacji za wartości bazowe uznaje się:

1) stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności w typowych sytuacjach szkolnych i życiowych,

2) znajomość faktów i pojęć, jako podstawa kształcenia postaw i umiejętności,

3) gotowość do interpretacji zjawisk i uzasadnienia stanowisk,

4) umiejętność stosowania posiadanych kompetencji w nowych dla ucznia sytuacjach,

5) umiejętność pracy samodzielnej i grupowej.

Ogólne wymagania edukacyjne

§ 9.           

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem określonych w  § 10 poziomów wymagań.

§ 10.       

Poziom wymagań

Materiał programowy

Wymagania konieczne

(od 30% do 50%)*

-                  wymagający prostych działań o małej liczbie czynności,

-                  o podstawowym znaczeniu praktycznym, wręcz niezbędnym w życiu codziennym,

-                  niezbędny w dalszej edukacji przedmiotowej

-                  ułatwiający uczenie się innych przedmiotów,

-                  niepodważalny naukowo, sprawdzony i wdrożony w praktyce życia codziennego.

Wymagania podstawowe

(od 51% do 75%)*

-                  wymagający działań o małej liczbie czynności,

-                  uniwersalny, praktyczny, często przydający się w życiu,

-                  znaczeniu bazowym, niezbędny ale też umożliwiający rozwój w zakresie danego przedmiotu

-                  ułatwia uczenie się innych przedmiotów i uogólnione postrzeganie związków,

-                  pewny naukowo, sprawdzony i udowodniony.

Wymagania dopełniające

(od 76% do 90%)*

-         wymagający opanowania działań bardziej złożonych, czynności o wyższym stopniu trudności,

-         możliwy do zastosowania, ale nie niezbędny w życiu pozaszkolnym,

-         przydatny w dalszej nauce,

-         pozwalający łączyć wiedzę z różnych przedmiotów,

-         możliwy do udowodnienia.

Wymagania rozszerzające

(od 91% do 100%)*

-         wymaga wykonania i korzysta z różnych źródeł,

-         możliwy do zastosowania w nietypowych sytuacjach, bardziej o charakterze naukowym niż życiowym,

-         umożliwia samodzielne nabywanie nowych kompetencji,

-         pozwalający łączyć wiedzę z różnych dziedzin, także życia pozaszkolnego,

-         problemowy.

Wymagania wykraczające-         wymaga znacznej liczby rozłożonych w czasie, często nietypowych złożonych działań,

-         wyspecjalizowany ponad potrzeby głównego kierunku dalszej nauki,

-         rozszerza kompleksowo podstawy wiedzy z innych przedmiotów, pozwala na nabywanie nowych wyspecjalizowanych kompetencji,

-         łączy wiedzę z różnych dziedzin poprzez wykorzystanie okazyjnych źródeł i nadarzających się możliwości indywidualnych ćwiczeń,

-         problematyczno – hipotetyczny.

§ 11.   

    

1. Ustala się wskaźniki procentowe do ocenienia kontrolnych prac pisemnych:

1) do 29% poprawnie rozwiązanych zadań (pytań)    stopień niedostateczny,

2) od 30% do 50% poprawnie rozwiązanych zadań (pytań)  stopień dopuszczający,

3) od 51% do 75% poprawnie rozwiązanych zadań (pytań)  stopień dostateczny,

4) od 76% do 90% poprawnie rozwiązanych zadań (pytań)  stopień dobry,

5) od 90% do 100% poprawnie rozwiązanych zadań (pytań) stopień bardzo dobry,

2. Na stopień celujący uczeń zobowiązany jest rozwiązać 100% zadań (pytań) zawartych w pracy oraz rozwiązać zadanie dodatkowe.

§ 12. 

      

1. Szczegółowe kryteria wymagań programowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowane są zgodnie z ogólnymi kryteriami wymagań.


2. Ogólne kryteria wymagań programowych stanowią podstawę formułowania oceny semestralnej oraz  rocznej.


3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są opracować w zespołach przedmiotowych jednolite dla całej szkoły przedmiotowe systemy oceniania z danego przedmiotu, zgodne z przepisami wewnątrzszkolnego systemu oceniania.


4. W przedmiotowym systemie oceniania powinny być zawarte w szczególności:

a) przedmiot, klasa,

b) numer programu nauczania z uwzględnieniem ewentualnych zmian,

c) poziomy wymagań edukacyjnych,

d) obszary oceniania,

e) narzędzia pomiaru osiągnięć edukacyjnych,

f) kryteria ocen,

g) zasady wglądu uczniów i rodziców w pisemne prace kontrolne,

h) zasady podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze i roku szkolnym oraz ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej,

i) inne dodatkowe elementy, które nie są sprzeczne z przepisami, a wspomagają cele oceniania wewnątrzszkolnego.


5. Przedmiotowy system oceniania powinien uzyskać akceptację zespołu przedmiotowego (zapis w protokole zespołu).


6. Przedmiotowy system oceniania zatwierdza dyrektor szkoły.

Rozdział III

Szczegółowe zasady i kryteria oceniania postępów i  osiągnięć edukacyjnych. 

Kryteria oceniania.

§ 13.    

   

1. Ustala się następujące kryteria oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych ucznia:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla wykraczającego poza program poziomu wymagań, wykazuje wybitne zainteresowanie przedmiotem, odnosi sukcesy w zakresie danego przedmiotu,

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla rozszerzającego poziomu wymagań, co pozwala mu na samodzielne wykonanie często niestandardowych zadań praktycznych i teoretycznych,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla dopełniającego poziomu wymagań, co pozwala mu na samodzielne wykonywanie typowych zadań praktycznych i teoretycznych,

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dla podstawowego poziomu wymagań,

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla koniecznego poziomu wymagań i rokuje nadzieje na osiągnięcie poziomu wiadomości i umiejętności umożliwiających kontynuowanie dalszej nauki,

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia określonych kryteriami wymagań programowych mimo zastosowanych działań wspomagających.


Formy i sposoby sprawdzania i rejestrowania osiągnięć edukacyjnych ucznia


§ 14.       

1. Podstawowym dokumentem rejestrowania bieżących, semestralnych i rocznych osiągnięć ucznia jest dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły.

2. W trakcie roku szkolnego informacje o postępach i osiągnięciach edukacyjnych ucznia pochodzące z różnych źródeł odnotowywane są w dokumentacji szkoły zgodnie  z zasadami przyjętymi w szkolnym systemie oceniania.

3. Wielostronnej i pełnej analizie osiągnięć ucznia służy rozmaitość i systematyczność form kontroli i oceny.

4. Oceniania ucznia dokonuje się w następujących formach:

1) prace kontrolne:

a) przeprowadzane są co najmniej raz w semestrze,

b) obejmuje partię materiału większą niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne,

c) zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem a zakończone omówieniem i poprawą,

d) w ciągu tygodnia uczeń nie może pisać więcej niż dwie prace kontrolne,

2) kartkówki:

a) są bieżącą, niezapowiadaną formą kontroli postępów ucznia,

b) obejmują materiał nie szerszy niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne,

c) ich przewidywany czas trwania nie powinien przekroczyć 20 minut,

d) są sprawdzane i ocenione na bieżąco,

3) prace domowe,

4) wypowiedzi ustne,

5) aktywność przejawiająca się czynnym udziałem w lekcji,

6) prace techniczne, projektowe i prezentacje, przy ocenie których pod uwagę brany jest zarówno stopień spełnienia postawionych przez nauczyciela wymagań, jak i stopień wkładu pracy i zaangażowania ucznia,

7) w zakresie wychowania fizycznego ocenie podlega: sportowa postawa przejawiająca się czynnym uczestnictwie w zajęciach, pomocą w ich organizacji, umiejętności ruchowe badane za pomocą zadań kontrolno – oceniających i sprawność fizyczna( przyrost sprawności motorycznej). W dzienniku nauczyciel odnotowuje brak stroju w formie ustalonej przez nauczyciela,

5. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie uczestniczył w pracy kontrolnej zobowiązany jest napisać pracę kontrolną na następnej lekcji, na której jest obecny lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.


6. W przypadku zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia przez rodziców (prawnych opiekunów) uczeń zobowiązany jest napisać pracę kontrolną w terminie dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły.
Jawność ocen

§ 15.   

    

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne przechowywane są w dokumentacji nauczyciela do końca września następnego roku szkolnego.

5. Kartkówki nie podlegają archiwizacji.

Dostosowanie wymagań.


§ 16.       

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3 .W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić  na podstawie tego orzeczenia.


Tryb oceniania zajęć edukacyjnych i skala ocen.

§ 17.       

1. Nauczyciel uczący danego przedmiotu winien w dzienniku lekcyjnym odnotować o poinformowaniu uczniów o wymaganiach edukacyjnych.

2 .Do oceniania bieżącego, klasyfikacji semestralnej i rocznej ustala się następującą skalę ocen:

1) zajęcia edukacyjne:

a) stopień celujący 6

b) stopień bardzo dobry 5

c) stopień dobry 4

d) stopień dostateczny 3

e) stopień dopuszczający2

f) stopień niedostateczny 1

2) oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne zapisywane są w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen w pełnym brzmieniu.

3) oceny bieżące (cząstkowe) mogą być w swej skali rozszerzone o znaki pomocnicze plus (+) i minus (-).

3. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów sporządzają w dzienniku lekcyjnym jednolitą legendę oceniania: kolor czerwony oznacza pisemne prace kontrolne, kolor niebieski lub czarny oznacza inne formy pracy i aktywności ucznia.

§ 18.       

1. W ciągu semestru uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć jeden raz w przypadku gdy przedmiot jest realizowany w wymiarze do 2 godzin tygodniowo oraz dwa razy w przypadku przedmiotów o większym tygodniowym wymiarze godzin niż 2.

2. W uzasadnionych (wyjątkowych) przypadkach nauczyciel ma prawo każdorazowo uwzględnić nieprzygotowanie ucznia do zająć.

3. Przysługujące prawo do nieprzygotowania uczeń może wykorzystać tylko w danym semestrze.

4. Uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia nieprzygotowania przed lekcją, zaś nauczyciel odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym.

5. Po dłuższej nieobecności ucznia w szkole, spowodowanej chorobą, uczeń uzupełnia braki zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela danego przedmiotu.

§ 19.       

Nauczyciel uczący danego przedmiotu winien w dzienniku lekcyjnym opisać rubryki: aktywność, praca kontrolna, praca domowa, odpowiedzi ustne, itp., aby na zebraniu z rodzicami można było udzielić pełnej informacji dotyczącej pracy ucznia.

§ 20.       

1. Ocenę semestralną , roczną wystawia się z co najmniej trzech ocen cząstkowych.

Klasyfikacja semestralna i roczna.

§ 21.    

   

1. Klasyfikacja semestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację semestralną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu poprzedzającym zakończenie pierwszego semestru.

3. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 17 ust. 2.

§ 22.       

1. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

2. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 23.       

1. W Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1, semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych, kierownik szkolenia praktycznego

2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, kierownik szkolenia praktycznego.

§ 24.       

1.Zebranie plenarne rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej odbywa się w ostatnim tygodniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych dla każdego typu szkoły.

2. Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych określa w każdym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej.

3. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.§ 25.       

1.Najpóźniej na trzy tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną, nauczyciel przedmiotu zawiadamia wychowawcę i ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

2. Wychowawca  informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o grożących ocenach niedostatecznych najpóźniej na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen odnotowując to odpowiednim wpisem w dzienniku ( wymagany podpis ucznia ), jednocześnie informacja pisemna dla rodziców o grożących ocenach niedostatecznych z ich podpisem znajduje się w dokumentacji wychowawcy.

3. W przypadku nieobecności ucznia w szkole zawiadomienie wysyłane jest pocztą jako list polecony przez sekretariat szkoły.

4. Co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne informuje uczniów o ocenie końcowej.

5. Ostateczną ocenę klasyfikacyjną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na 3 dni przed klasyfikacyjny posiedzeniem rady pedagogicznej.§ 26.       

1. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do opracowania kryteriów wymagań na poszczególne stopnie, uwzględniając podstawę programową i standardy wymagań.

2. Uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji, średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązujących ponad 4,75 i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą.

3. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego, I  Liceum Profilowanego i Technikum Nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli spełnia warunki, o których mowa ust. 2.

§ 27.       

1. Za uzyskaną w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,50 i co najmniej bardzo dobre zachowanie, uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową.

2. Nagrody przyznaje się na koniec roku szkolnego.

§ 28.       

1. Uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen najwyższą w Zespole Szkół i wzorowe zachowanie może otrzymać stypendium Przewodniczącego Rady Rodziców.

2. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy następnego roku szkolnego.

3. Stypendium wypłaca się w formie pieniężnej w wysokości ustalanej na każdy rok szkolny przez Radę Rodziców.

Rozdział IV

Ocenianie zachowania

§ 29.       

1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.


§ 30.       

1. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.


3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z klasyfikacyjną zachowania.


4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.


5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


§ 31.       

1. Ocenie podlegają niżej wymienione sfery zachowań ucznia:

1) frekwencja na zajęciach lekcyjnych,

2) stosunek do obowiązków szkolnych,

3) kultura osobista,

4) postawa wobec innych uczniów,

5) postawa wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6) aktywność oraz troska o własny rozwój zainteresowań i uzdolnień,

7) udział w olimpiadach, konkursach i turniejach,

8) postawa wobec mienia prywatnego i społecznego,

9) postawa wobec nałogów,

10) przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole, zasad bezpieczeństwa i higieny.


§ 32.       

1. Ocenę z zachowania semestralną i końcowo roczną ustala się w skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne§ 33.   

    

1. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia


2. Nauczyciele winni zgłaszać na bieżąco uwagi o zachowaniu uczniów.


3. Jako wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą.

4. Ustalona w trybie ust. 1 semestralna lub roczna ocena zachowania musi być podana uczniom na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej odpowiednio.

5. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

Kryteria przyznawania punktów w poszczególnych sferach zachowań.

§ 34.       

1. Ocena zachowania ucznia wystawiana jest na podstawie wcześniej wypełnionej karty punktującej sfery zachowania ucznia.

2. W przypadku naruszenia wewnątrz szkolnego systemu oceniania zachowania, uczeń może zwrócić się o wyjaśnienie do: nauczyciela, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły.

3. Punkty w określonych sferach zachowań przyznawane są w każdym semestrze roku szkolnego oddzielnie.

4. Ustala się następujące sfery zachowań wraz z punktacją:

1) Frekwencja na zajęciach lekcyjnych:

a) 10 pkt. – nieobecności usprawiedliwione, brak spóźnień,

b) 8 pkt. – do 3 godz. nieusprawiedliwionych, do 3 spóźnień,

c) 3 pkt. – do 10 godz. nieusprawiedliwionych, do 10 spóźnień,

d) 0 pkt  – powyżej 10 godz. nieusprawiedliwionych, powyżej 10 spóźnień,


2) Stosunek do obowiązków szkolnych:

a) 3 pkt  – zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych,

b) 2 pkt. – sporadyczne braki w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych,

c) 1 pkt. – braki w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych,

d) 0 pkt  – częste braki w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych,


3) Kultura osobista:

a) 3 pkt. – kultura osobista bez zastrzeżeń, odnosi się do innych z szacunkiem (brak uwag negatywnych),

b) 2 pkt  – drobne zastrzeżenia (kontakty interpersonalne, słownictwo, ubiór, czystość),

c) 1 pkt. – większe zastrzeżenia (kontakty interpersonalne, słownictwo, ubiór, czystość),

d) 0 pkt. – częste zastrzeżenia, (kontakty interpersonalne, wulgarne słownictwo, niechlujny ubiór, brudny – poważne zastrzeżenia),


4) Postawa wobec innych uczniów:

a) 3 pkt  – pomaga innym uczniom (uwagi pozytywne),

b) 2 pkt – brak zastrzeżeń (brak uwag negatywnych),

c) 0 pkt – częste zastrzeżenia (zachowanie poważnie zagraża innym uczniom mogące lub czyniące dotkliwe skutki).


5) Postawa wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły:

a) 3 pkt. – służy pomocą,

b) 2 pkt. – brak zastrzeżeń (brak uwag negatywnych),

c) 0 pkt. – częste zastrzeżenia (zachowanie lekceważące, aroganckie).

6) Aktywność oraz troska o własny rozwój zainteresowań i uzdolnień na terenie szkoły i poza nią:

a) 3 pkt  – systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych (w kole, sekcji, aktywne pełnienie różnych ról w klasie, szkole – przez cały semestr, rozsławianie dobrego imienia szkoły (częsta aktywność spełniająca wymogi niniejszego kryterium) b) 2 pkt. – uczestniczy w zajęciach, pracach szkolnych – okolicznościowych ,

c)1 pkt. – sporadycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

d) 0 pkt. - brak aktywności szkolnej lub pozaszkolnej (brak uwag pozytywnych).

7) Udział w olimpiadach, konkursach i turniejach:

a) 5 pkt  – za zajęcie I-III miejsca na etapie pozaszkolnym,

b) 4 pkt  – za I-III miejsca na etapie szkolnym,

c) 1 pkt  – za udział na etapie szkolnym i pozaszkolnym,

d) 0 pkt  – brak udziału,

8) Postawa wobec nałogów:

a) 3 pkt  – nie ma kontaktu z papierosami, alkoholem, środkami odurzającymi; nie przebywa w złym towarzystwie na terenie szkoły lub ulicach przyległych do szkoły, propaguje zdrowy styl życia,

b) 0 pkt – pali papierosy, pije alkohol, zażywa środki odurzające, przebywa w złym towarzystwie na terenie szkoły lub ulicach przyległych do szkoły.

9)Przestrzeganie regulaminów, zasad bezpieczeństwa i higieny (postawa wobec mienia):

a) 2 pkt – przestrzega wszystkich regulaminów, nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych

b) 0 pkt - nie przestrzega regulaminów.

§ 35.       

1. Ustala się punktową skalę ocen śródrocznych i końcoworocznych:

1) ocena wzorowa                            36-40 punktów,

2) ocena bardzo dobra                     31-35 punktów,

3)ocena dobra                                 26-30 punktów,

4) poprawna                                     21-25 punktów,

5) ocena nieodpowiednia                  12-20 punktów,

6)ocena naganna                      0-11 punktów.


§ 36.  


 1. Podstawą oceny zachowania jest karta samooceny, którą uczeń wypełnia przed końcem każdego semestru.

 2. Karta samooceny ucznia obejmuje wszystkie sfery zachowań.

 3. Uczeń, który w jednej ze sfer zachowań nie uzyskał punktu, nie może otrzymać oceny wzorowej, mimo wymaganej liczby punktów według skali punktowej.

 4. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora Szkoły, nie może otrzymać wyższej oceny z zachowania niż ocena poprawna na koniec semestru.

 5. Uczeń, który opuścił w semestrze 150 godzin zajęć lekcyjnych nieusprawiedliwionych i więcej otrzymuje ocenę naganną z zachowania (bez względu na punktację).


§ 37.       

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) wychowawca klasy,

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4) pedagog,

5) psycholog, ( jeśli jest zatrudniony w szkole)

6)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

7)przedstawiciel rady rodziców.

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Komisja zbiera się w terminie 7 dni od dnia skutecznego odwołania się przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów).

6. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający, w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli,

2) termin,

3) decyzję. ( wynik głosowania )

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział V

Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające.

Egzamin klasyfikacyjny.


§ 38. 

      

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.


2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.


3. Podstawę wyrażenia zgody przez radę pedagogiczną na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego określonego w ust. 2 jest udokumentowanie przez ucznia nieobecności wyłącznie zaświadczeniami lekarskimi.


4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.


5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.


6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych - wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych

.

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.


8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.


9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego i zajęć praktycznych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.


10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).


11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 4 i 5 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.


12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.


14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.


15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 - skład komisji,

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


17. Dla ucznia Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.


18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.


§ 39.       

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

2. Uczeń przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego określa na piśmie poziom wymagań z § 10.

3. Uczeń ma prawo wyboru każdego z wymienionych w § 10 poziomu wymagań.

4. Nauczyciel – egzaminator przygotowuje na egzamin klasyfikacyjny zestawy zadań (pytań) uwzględniające wskazany przez ucznia poziom wymagań, zgodne z podstawą programową i przedmiotowym systemem oceniania.

5. Zadania (pytania) nauczyciel – egzaminator przedkłada do akceptacji dyrektorowi szkoły na tydzień przed planowanym terminem egzaminu.

6. Zadania (pytania) przechowywane są w sposób uniemożliwiający ujawnienie.

7. Zadania (pytania) przygotowuje się w oddzielnym zestawie dla części pisemnej (jeden zestaw dla wszystkich zdających) i oddzielnie dla części ustnej.

8. Na każdy egzamin w części ustnej przygotowuje się zestawy zadań (pytań) w ilości o co najmniej trzy większej od liczby zdających.

§ 40.       

1. Uczeń zdał egzamin klasyfikacyjny, jeżeli uzyskał 80% poprawnych odpowiedzi na zestawy zadań (pytań) zarówno w części pisemnej jak i ustnej z określonego przez ucznia na piśmie poziomu wymagań.

2. Część pisemną i część ustną ocenia się oddzielnie.

§ 41.       

1. Jeżeli uczeń nie został sklasyfikowany po I semestrze może kontynuować naukę w II semestrze, ale jego klasyfikacja roczna obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu.

2. Jeżeli uczeń nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego do dnia 31 sierpnia z wynikiem pozytywnym bądź nie przystąpił do tego egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

3. Uczeń który ukończył 18 lat i nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego do dnia 31 sierpnia z wynikiem pozytywnym bądź nie przystąpił do tego egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych może być skreślony z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej.

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Egzaminy sprawdzające.

§ 42.       

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

3) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

4) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog, ( jeśli jest zatrudniony w szkole )

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 43.       

1. Egzaminy sprawdzające przeprowadza się w terminie 7 dni od dnia skutecznego odwołania się przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów).

2. Tryb i procedurę przeprowadzania egzaminów sprawdzających określa § 38 i § 39 z zastrzeżeniem § 40 ust. 1.

§ 44.     

 

1. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający, w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli,

2) termin sprawdzianu,

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4) wyniki egzaminu sprawdzającego oraz uzyskane oceny.

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


§ 45.       

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 46.       

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

2. Powodem usprawiedliwienia mogą być ważne zdarzenia losowe lub zaświadczenie lekarskie o niezdolności do przystąpienia do sprawdzianu.

3. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu i braku przesłanek przepisanych ust. 2, podtrzymuje się ocenę klasyfikacyjną.

4.Termin egzaminu wyznacza się w ciągu 7 dni od ustania przyczyn, o których mowa w ust. 1.

§ 47.       

Przepisy § 40, § 41, §42 , § 43 i § 44 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Egzaminy poprawkowe.

§ 48.


     

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

§ 49.       

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2. W Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

§ 50.       

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 51.       

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu poprawkowego,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu.

2.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia..

§ 52.       

Do egzaminów poprawkowych stosuje się odpowiednio przepis § 39 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i § 40.§ 53.       

1.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

Rozdział VI

Ocenianie bieżące, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy technikum uzupełniającego.

 1. Na początku każdego semestru nauczyciel informuje słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania i oceniania wiedzy słuchaczy. Zapoznaje również z materiałami źródłowymi potrzebnymi do realizacji treści programowych.

 2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w formie:

  1. prac kontrolnych wykonywanych przez słuchacza ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania (co najmniej dwóch w semestrze)

  2. ćwiczeń praktycznych wymaganych z zajęć, dla których są one przewidziane programem nauczania

  3. egzaminów semestralnych,

 3. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. Przeprowadzane są przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w terminach określonych przez dyrektora szkoły w harmonogramie sesji egzaminacyjnej.

 4. Słuchacz zdaje egzamin semestralny z j. polskiego , j. obcego i matematyki. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie.

 5. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę egzaminu praktycznego.

 6. Oprócz egzaminów semestralnych o których mowa w ust.3 w semestrach I-IV słuchacz zdaje egzamin semestralny w formie pisemnej z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo wyższych – z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu w którym się kształci. Wyboru przedmiotów dokonuje dyrektor szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej. Decyzję w tej sprawie należy podać do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

 7. Egzaminy semestralne odbywają się w ciągu dwóch ostatnich tygodni semestru, według podanego harmonogramu.

 8. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

 9. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w sesji poprawkowej po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia.

 10. Oceny semestralne z zajęć edukacyjnych są wpisywane do protokołu egzaminacyjnego, dziennika arkusza ocen i indeksu słuchacza.

 11. Słuchacz, który otrzymał ocenę co najmniej dopuszczającą ze wszystkich egzaminów semestralnych jest promowany na semestr programowo wyższy.

 12. Słuchacz, który opuścił w danym semestrze więcej niż 50% godzin przeznaczonych na obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania może być skreślony z listy słuchaczy. Decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor szkoły.

 13. słuchacz, który nie zdał wszystkich egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaje skreślony z listy słuchaczy.

 14. Zachowanie słuchaczy nie podlega ocenianiu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

§ 54.    

   

1.Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponad gimnazjalną:


1). jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne(semestralne)oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej(semestrze programowo wyższym) oraz roczne(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem §55 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §30 ust.3 i 4.


2). Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.


§ 55.   

    

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 56.       

W sprawach nieuregulowanych wewnątrzszkolnym systemem oceniania stosuje się przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 83 z 2007 r. poz. 562 oraz Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2010r.).

 


25