Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Rubinkowskiego 8

Załącznik Nr 2

Do uchwały nr XLIV/254/10

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 10 czerwca 2010 rokuSTATUT

Centrum Kształcenia Praktycznego

w Ostrowi Mazowieckiej
Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1.


Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowi Mazowieckiej , zwane dalej „Centrum” jest publiczną placówką, która umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych.


§ 2.

 1. Centrum Kształcenia Praktycznego jest jednostką budżetową - publiczną placówką kształcenia praktycznego powiatu ostrowskiego działającą na podstawie:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572
  ze zm. ) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
  ze zm.),

 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1226)

 4. niniejszego Statutu.

 1. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Praktycznego jest Powiat Ostrowski.

 2. Nadzór pedagogiczny nad Centrum Kształcenia Praktycznego sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


§ 3.


Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Rubinkowskiego 8 w Ostrowi Mazowieckiej , zwanego dalej „Zespołem”.


§ 4.


Ustalona nazwa centrum :

Centrum Kształcenia Praktycznego

w Ostrowi Mazowieckiej


Rozdział II

Cele i zadania Centrum


§ 5.


 1. Centrum prowadzi:

  1. zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy szkół, prowadzących szkolenia zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,

  2. zajęcia edukacyjne w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów,

  3. zajęcia specjalizacyjne dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,

  4. organizuje i przeprowadza etap praktyczny egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół zawodowych: zasadniczych, techników i policealnych, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.

 2. Ponadto Centrum może prowadzić:

  1. doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii,

  2. kursy umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,

  3. zajęcia uzupełniające w zakresie nauki zawodu dla młodocianych,

  4. kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego,

  5. pozaszkolne formy kształcenia umożliwiające spełnienie obowiązku nauki,

  6. kursy dla osób dorosłych podwyższające kwalifikacje bądź umożliwiające uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie) na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy,

  7. egzaminy kwalifikacyjne dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.Rozdział III

Organy Centrum


§ 6.


 1. Organami Centrum są organy Zespołu Szkół Nr 1, w skład którego wchodzi Centrum, tj. :

 1. Dyrektor Zespołu, zwany dalej „dyrektorem”,

 2. Rada Pedagogiczna Zespołu.

 1. Kompetencje i zadania dyrektora oraz rady pedagogicznej określają odrębne przepisy.

3. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa statut Zespołu.


Rozdział IV

Organizacja Centrum


§ 7.


 1. Zajęcia praktyczne prowadzone w Centrum realizowane są odpowiednio w pracowniach, warsztatach lub laboratoriach.

 2. Pracownią, warsztatem lub laboratorium kieruje nauczyciel- opiekun pracowni, warsztatu lub laboratorium.

 3. Proces kształcenia praktycznego w Centrum oparty jest o zajęcia z praktycznej nauki zawodu, realizowane w pracowniach szkolenia praktycznego.

 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w ramowym planie nauczania dla danego zawodu.

 5. Podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów ( słuchaczy) realizujących określony program nauczania.

 6. Liczebność grupy uczniów (słuchaczy) określają odrębne przepisy.

 7. Szczegółową organizację zajęć praktycznych określa regulamin w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy uczniów i słuchaczy, obowiązujący w Centrum.

 8. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu, opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia danego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach dotyczących ramowego planu nauczania. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza Starosta do dnia 31 maja danego roku.

 9. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu dyrektor ustala, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych w Centrum.

 10. Do realizacji celów statutowych Centrum zapewnia się możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych zlokalizowanych w obiektach szkolnych Zespołu.

 11. Do realizacji celów statutowych Centrum prowadzi:

1) Podstawową Stację Kontroli Pojazdów Nr SKP …….. zlokalizowaną w Starym Lubiejewie ul. Słoneczna 4.

2) Ośrodek Egzaminacyjny dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych zlokalizowany w Starym Lubiejewie ul. Słoneczna 4


Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy Centrum


§ 8.


 1. Zajęcia edukacyjne w Centrum realizują nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

 2. Pracownicy administracji i obsługi, zatrudnieni w Zespole wykonują czynności również na rzecz Centrum.

 3. Na potrzeby dydaktyczne Centrum, dyrektor może zatrudnić nauczycieli, nauczycieli- doradców metodycznych, konsultantów, a także doradców zawodowych, prowadzących poradnictwo w zakresie kształcenia i dokształcania osób dorosłych oraz innych specjalistów, stosownie do potrzeb.

 4. Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli określają odrębne przepisy.Rozdział VI

Przepisy końcowe


§ 9.


 1. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Powiatowy Zespół ds. Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 10.


Zasady prowadzenia przez Centrum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


§ 11.


Na pieczęci urzędowej Centrum używana jest nazwa :

Zespół Szkół Nr 1

Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Rubinkowskiego 8

NIP 759 127 52 05

tel. 29 74 531 83 fax 29 74 531 83

Statut