Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

W 1964 r. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołało do życia Technikum Elektryczne w Ostrowi Mazowieckiej. Do dyspozycji szkoły oddano budynek przy ulicy Świerczewskiego (obecnie 3-Maja), w którym zorganizowano dwie izby lekcyjne na piętrze, do zajęć teoretycznych w technikum i dwie sale do nauki krawiectwa na parterze. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczyli się w budynku Technikum Ekonomicznego przy ulicy Kościuszki. W 1965 roku szkoła otrzymała własny budynek przy ulicy Rubinkowskiego 8. Pierwszy nabór kandydatów do 5 - letniego Technikum Elektrycznego przeprowadzono w roku 1964/65, tworząc dwie klasy. Głównym zadaniem Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i przede wszystkim uczniów było urządzenie i wyposażenie sal i pracowni lekcyjnych. Bardzo dużo funkcjonalnych pomocy dydaktycznych zaprojektowali nauczyciele i wspólnie z uczniami wykonali, w czasie wolnym od zajęć. Wysiłek nauczycieli i uczniów zaowocował zajęciem przez szkołę III miejsca w województwie warszawskim na wystawie pomocy dydaktycznych w Otwocku w 1967 roku. Osiągnięcie to spowodowało dalszy wysiłek w wyposażeniu pracowni. Dzięki temu szkoła zajęła również III miejsce w 1968 roku w Mińsku Mazowieckim. Młodzież uczącą się w Technikum Elektrycznym obowiązywał strój uczniowski, składający się z kurtki zimowej, garnituru i czapki w kolorze granatowym. Na uwagę zasługuje zespół muzyczny „Gromy" oraz chór szkolny, który uświetniał wszystkie uroczystości szkolne, liczne imprezy w mieście i powiecie. Założycielem i opiekunem był dr Tadeusz Zaniewski, późniejszy kurator Oświaty i Wychowania w Ostrołęce. Następuje dalszy rozwój szkoły. Zostają powołane nowe kierunki kształcenia. W roku szkolnym 1967/68 decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego uruchomiono Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem na podbudowie szkoły podstawowej. W celu poprawy warunków kształcenia praktycznego podjęto, sposobem gospodarczym budowę warsztatów szkolnych. Wielkim wydarzeniem w historii szkoły była pierwsza matura w roku 1969, którą pisali absolwenci Technikum Elektrycznego. Wyniki były zaskakująco dobre. W roku 1972 do matury przystąpili również pierwsi absolwenci Technikum Mechanicznego. Osiągnięcia szkoły pozwoliły na ubieganie się o nadanie imienia szkole. Dnia 29 grudnia 1972 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego nadało szkole nazwę Technikum Elektrycznego im. ,,Bojowników o Wolność i Demokrację" . W dniu 15 kwietnia 1973 roku w szkole odbyła się podniosła uroczystość wręczenia sztandaru, który ufundował Ostrowski Oddział Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Absolwenci Technikum Elektrycznego i Mechanicznego stanowią pierwszą kadrę techniczną na poziomie średnim, wykształconą w Ostrowi Mazowieckiej. W roku 1973 szkoła wzbogaca się o nowe warsztaty, wybudowane przez dyrekcję i młodzież sposobem gospodarczym. Zorganizowano w nich 13 oddziałów zawierających 158 urządzonych stanowisk pracy. Oficjalne przekazanie warsztatów szkolnych nastąpiło 15.04.1974 roku w czasie uroczystości nadania imienia szkole. W konkursie „Szkoła zawodowa- szkołą kultury i bezpieczeństwa pracy" ogłoszonym w roku szkolnym 1973/1974 przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Zarząd Główny ZNP i Państwowy Zakład Ubezpieczeń, szkoła zajmuje II miejsce w Polsce. Powołany z dniem 1 września 1974 roku Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, przejął tradycje oświaty zawodowej poprzednich placówek i przystąpił do realizacji zwiększonych zadań. W szkole funkcjonowało 28 oddziałów. Dominowały kierunki mechaniczne i elektryczne, których absolwenci znajdowali zatrudnienie w miejscowych zakładach przemysłowych. Nowością było wprowadzenie 4- letniego Liceum Zawodowego, o kierunku elektromechanika urządzeń przemysłowych. Począwszy od 1975 roku przez okres pięciu lat kształcono także stolarzy na poziomie szkoły zasadniczej w związku z uruchomieniem Fabryki Mebli Skrzyniowych w Ostrowi Mazowieckiej. Od roku szkolnego 1980/1981 w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 włączono Zasadniczą Szkołę Rolniczą i Technikum Rolnicze dla Pracujących, będące dotychczas filią Zespołu Szkół Rolniczych w Lubiejewie. Szkoła zorganizowana i kierowana przez Józefa Okińskiego miała swoją siedzibę przy ulicy Duboisa. Od 1 września 1986 roku uruchomiono kształcenie w 5-letnim Technikum Budowlanym o kierunku budownictwo ogólne i 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej o kierunkach murarz, malarz, hydraulik i technolog robót wykończeniowych. Od 1 września 1987 roku powołano Technikum Elektroniczne o kierunku elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. Od 1 września 1989 r. w Technikum Mechanicznym obok kierunku: obróbka skrawaniem, utworzono drugi kierunek: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Nauczanie odbywało się na dwie zmiany, w 17 na ogół dobrze wyposażonych pracowniach. W szkole kształciło się ponad 1100 uczniów w następujących zawodach: technika mechanika (obróbka skrawaniem, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych), technika elektryka (elektromechanika ogólna), technika elektronika (elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa), technika budowlanego (budownictwo ogólne i dokumentacja budowlana) oraz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: ślusarza mechanika, tokarza, elektromontera, elektromechanika, murarza, hydraulika i technologa robót wykończeniowych. Prowadzony był także ciąg technikum wieczorowego dla pracujących o kierunku mechanicznym (obróbka skrawaniem) i elektrycznym (elektromechanika ogólna). Warunki pracy były trudne. Nauka odbywała się na dwie zmiany do późnych godzin wieczornych. Dyrektor, dr inż. Z. Dziadosz, podjął intensywne starania o rozbudowę szkoły, które zostały sfinalizowane. W 1988 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu dydaktycznego szkoły. W sierpniu 1993 oddano do użytku dwa piętra w nowym budynku. Poprawiły się warunki pracy szkoły. Zajęcia od roku szkolnego 1993/1994 odbywają się na jedną zmianę. W czerwcu 1994 roku odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów szkoły. Od 1 września 1996 roku utworzono w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym w liczbie dwóch oddziałów. Równocześnie zostają też zakończone prace wykończeniowe wewnątrz nowego budynku dydaktycznego co jeszcze bardziej polepszyło warunki lokalowe szkoły. W tym okresie do szkoły uczęszcza 1300 uczniów. Szkoła dysponuje już 36 klasopracowniami. W nowym budynku dydaktycznym zostają zlokalizowane przede wszystkim pracownie kształcenia zawodowego oraz biblioteka wraz z czytelnią i sale informatyczne. Reforma administracyjna kraju jaką przeprowadzono w roku 1998 zaowocowała powołaniem nowych jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku tej reformy organem prowadzącym Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 staje się Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. W roku 1999 władze powiatu podjęły uchwałę o zmianie nazwy szkoły. Dotychczasową nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 postanowiono na mocy uchwały Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka zamienić na Zespół Szkół Nr 1. W tym samym roku odbył się II Zjazd Absolwentów. Wraz ze zmianami administracyjnymi, przeprowadzona zostaje reforma edukacji polegająca na całkowitym przebudowaniu dotychczasowego systemu kształcenia. Powstają nowe typy i kierunki kształcenia. Zostają wprowadzone nowe zasady rekrutacji uczniów i egzaminów końcowych dla uczniów kończących szkoły ponadgimnazjalne. Nowe zasady rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i zmiany zachodzące w życiu gospodarczym kraju doprowadzają do znacznego spadku zainteresowania uczniów kształceniem w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Powoli są zamykane kierunki w zasadniczych szkołach zawodowych. Od 1 września 2002 zostaje utworzone w szkole, 3-letnie Liceum Profilowane o profilu usługowo-gospodarczym. W kolejnych latach profil usługowo- gospodarczy zostaje zastąpiony zarządzaniem informacją. Rok 2004 to kolejne inwestycje w szkole. W tym okresie dobudowano łącznik miedzy starym i nowym budynkiem szkolnym w , którym uruchomiono wejście dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu do szkoły mogą uczęszczać uczniowie niepełnosprawni. Wykonano również termomodernizacji jednego z budynków dydaktycznych, polegającej na wykonaniu elewacji z najnowocześniejszych materiałów i technologii. Wymieniono również stolarkę okienną co zdecydowanie poprawiło komfort pracy szczególnie w okresie zimowym. W czerwcu 2004 odbył się III Zjazd Absolwentów. Rok 2005 to zakończenie funkcjonowania w szkole 5-letnich techników, w których po reformie nauczanie trwa tylko 4 lata. W tym samym roku pierwsi uczniowie Liceum Ogólnokształcącego zdawali zreformowaną maturę tzw. ,,nową maturę”, która w sposób zasadniczy różni się od dotychczasowej. Rok ten przynosi też utworzenie nowego typu szkoły zaocznej tj. Technikum Mechanicznego Uzupełniającego dla dorosłych w którym nauka trwa 6 semestrów. Szkole przybywają nowe pracownie komputerowe. Funkcjonujące Warsztaty Szkolne doskonale radzą sobie w trudnych realiach gospodarki rynkowej. Z funduszy własnych i Starostwa Powiatowego dokonują remontów i bieżących zakupów maszyn i urządzeń. Zreformowany system edukacji przynosi drastyczny spadek zainteresowania szkolnictwem zawodowym. W szkole przestaje praktycznie funkcjonować Zasadnicza Szkoła Zawodowa jedyną specjalnością nauczaną w tego typu szkole pozostaje tylko mechanik pojazdów samochodowych. Od 1 września 2007 zostaje utworzone Technikum Drogownictwa. W Zespole Szkół Nr 1 uczy się ponad 900 uczniów w 36 oddziałach. W Technikum Uzupełniającym jest 27 słuchaczy. Rok szkolny 2008/2009 to duże zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu szkoły. Otóż po raz pierwszy w jej historii zostaje utworzony odział zamiejscowy w Starym Lubiejewie, powstały po reorganizacji Zespołu Szkół CKP w Starym Lubiejewie. Utworzenia odziału zamiejscowego w Starym Lubiejewie dokonano na mocy uchwały Rady Powiatu Nr XXIV z dnia 06 czerwca 2008 roku mówiącej o przekształceniu dotychczasowej szkoły w Lubiejewie. W oddziale zamiejscowym naukę kontynuują uczniowie Liceum Ogólnokształcącego - 13 uczniów, Technikum Mechanicznego - 58 uczniów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 70 uczniów. W ramach szkoły funkcjonuje podstawowa stacja diagnostyczna kontroli pojazdów samochodowych i działa ośrodek egzaminacyjny w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. W szkole przy ulicy Rubinkowskiego rok 2008 przynosi szereg zmian w profilach i kierunkach kształcenia, pojawiają się nowe klasy. Szkoła wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na różnego rodzaju nowe zawody. W tym roku powstaje więc Technikum Logistyczne, Technikum Informatyczne, Technikum Mechaniczne o specjalności programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Po raz pierwszy zostaje otwarty kierunek fryzjerski i montera instalacji i urządzeń sanitarnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. W szkole powstają dwie pracownie fryzjerskie do nauczania praktycznej nauki zawodu. Istniejące w Zespole Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące zostaje poszerzone o profil sportowy i administracyjny. Uczniowie profilu sportowego korzystają z zajęć w-fu przeprowadzanych na basenie i obiektach MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej. W ten sposób szkoła wychodzi naprzeciw rozwijaniu zainteresowań sportowych młodzieży oraz stara się nawiązać do dawnych chlubnych tradycji sportowych. Z powodu braku zainteresowania kształceniem na kierunku elektrycznym po raz pierwszy od 44 lat nie dokonano naboru do klasy pierwszej Technikum Elektrycznego. W dniu 1 września 2008 naukę w szkole rozpoczęło ok. 1200 uczniów w 47 oddziałach oraz 55 słuchaczy w Technikum Uzupełniającym dla dorosłych. W kasach pierwszych naukę rozpoczęło 424 uczniów w 15 odziałach, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość i myśleć o dalszym rozwoju kierunków kształcenia w naszej szkole. Szkoła stara się też systematycznie unowocześniać swoją bazę dydaktyczną, chcemy być szkołą nowoczesną i przyjazną. W roku 2008 dokonano wymiany stolarki okiennej w całym budynku dydaktycznym A oraz na sali sportowej. Poddano też częściowemu remontowi instalację CO oraz wykonano elewację sali gimnastycznej. Rok szkolny 2008/2009 to szczególny okres w historii szkoły a związane jest to z jubileuszem jej 45-lecia i co za tym idzie kolejnym Zjazdem Absolwentów. Przez te 45 lata funkcjonowania mury jej opuściło wielu dobrze wykształconych i przygotowanych ludzi , którzy z powodzeniem odnaleźli się na rynku pracy wykonując różne zawody oraz piastując często odpowiedzialne funkcje. Patrząc w przyszłość nie zapominamy o przeszłości.