Witamy na naszej stronie


Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Caritas Polska jest pomysłodawcą i organizatorem kampanii społecznej „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W roku 2010 odbyła się 17. edycja kampanii, która po raz jedenasty miała charakter ekumeniczny. W kampanii uczestniczą obok Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Kampania polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. W 2009 roku Caritas, Diakonia i Eleos rozprowadziły blisko 3 miliony wigilijnych świec. Wpływy uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczone są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Caritas przeznacza też 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom z Afryki.

Co roku organizowany jest symboliczny koncert inaugurujący kampanię. Trzy wigilijne świece Caritas, Diakonii i Eleos płoną co roku w świątyni Kościoła, który przewodniczy Dziełu. W 2009 roku koncert odbył się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w 2010 roku w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy w Warszawie. Koncert uświetniają występy chórów i zespołów muzycznych. Niewątpliwie najbardziej wzruszającym momentem całej uroczystości, jest przekazanie przez hierarchów czterech Kościołów wiernym zgromadzonym w kościele płonących świec Caritas, Diakonii i Eleos.

Wolontariat

WolntariatWedług powszechnie przyjmowanej definicji wolontariat to „bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”. Jest ruchem społecznym angażującym ludzi w dobrowolną i bezinteresowną służbę innym bez względu na ich rasę, płeć, wyznawane poglądy religijne i polityczne. Wolontariusze w swych działaniach kierują się pragnieniem pomagania innym wypływającym z ich przekonań światopoglądowych, etycznych bądź religijnych.

Oprócz wolontariatu o inspiracji laickiej istnieje wolontariat chrześcijański, skupiający osoby w kościelnych organizacjach charytatywno-pomocowych, które w swoich działaniach kierują się przede wszystkim pobudkami religijnymi. Wolontariat w Kościele katolickim jest formą apostolstwa świeckich, angażujących się na rzecz budowania królestwa Bożego poprzez pokorną służbę ubogim i potrzebującym wsparcia. „Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza najuboższym i potrzebującym” (Bł. Jan Paweł II, Do przedstawicieli wolontariatu międzynarodowego, I 1981 r.)

Od samego początku swego istnienia Caritas Polska oraz diecezjalne Caritas opierają swą działalność charytatywną i opiekuńczą na wolontariacie osób duchownych i świeckich. W działania ogólnopolskie, diecezjalne i lokalne Caritas angażują się w sposób systematyczny, planowany i stały wolontariusze zrzeszeni w Parafialnych Zespołach Caritas, przedszkolnych, szkolnych i akademickich kołach Caritas oraz w diecezjalnych Centrach Wolontariatu.

Parafialne Zespoły Caritas skupiają wokół idei miłosierdzia przede wszystkim osoby dorosłe. Wolontariusze PZC zajmują się niesieniem duchowej i materialnej pomocy potrzebującym na terenie swej parafii. Pod przewodnictwem proboszcza inicjują dzieła charytatywne parafii, szerzą ideę miłosierdzia chrześcijańskiego oraz podejmują działania na rzecz ubogich i potrzebujących wsparcia.

Szkolne (przedszkolne, akademickie) Koła Caritas zrzeszają dzieci i młodzież w celu niesienia pomocy potrzebującym w środowisku szkolnym. Wychowują do czynnej miłości bliźniego, i kształtują wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby innych poprzez wspólnotowe działanie.

Centra Wolontariatu
działające przy diecezjalnych centralach Caritas angażują wolontariuszy w różnym wieku, głównie młodzież do działań charytatywnych o charakterze diecezjalnym lub lokalnym (środowiskowym). Zajmują się szkoleniem i formacją wolontariuszy Caritas.

FORMY DZIAŁANIA CARITAS


 - szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia,
 - formowanie duchowe i praktyczne wolontariuszy do pracy charytatywnej(dni skupienia, rekolekcje, kursy, pielgrzymki),

 - pomoc osobom starszym i chorym w parafiach (główna część pracy parafialnych zespołów charytatywnych),

 - pomoc rodzinie zagrożonej ubóstwem i marginalizacją: stała (comiesięczna) lub doraźna pomoc żywnościowa i odzieżowa kilkuset rodzinom w trudnej sytuacji materialnej,

 - uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach charytatywnej działalności Kościoła (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Pomoc ofiarom powodzi itp.),

 - pomoc rodzinom z dziećmi upośledzonymi (zakładanie i prowadzenie placówek opiekuńczych),

 - organizowanie doraźnej pomocy dla osób potrzebujących (wykupienie lekarstw, pomoc w zbiórce na operację, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych itp.),

 - organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin oraz osób chorych i niepełnosprawnych,

 - organizacja struktur Caritas w diecezji,

 - łączność i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami charytatywnymi.


   W naszej diecezji uczestniczymy m.in. w niżej wymienionych akcjach:  webmaster: Robert Wąsik
nasz patron

Rotmistrz Witold Pilecki
ur. 13 maja 1901
zm. 25 maja 1948

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Grzegorz Jasionowski

 linki
Zespół Szkół Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Rubinkowskiego 8  07-300 Ostrów Mazowiecka, tel.: 0 29 7462471, e-mail: zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl    
Copyright by Zespół Szkół Nr 1. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Webmaster: Robert Wasik