Ogłoszenie Rekrutacja | Rekrutacja |

Klauzula informacyjna Ochrona Danych Osobowych

admin 2020-04-06 10:16

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, informuję, iż:

 

1.       Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych ucznia jest Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Rubinkowskiego 8 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pod numerem telefonu 29 7462471 lub adres mailowym zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować lub adresem e-mail biuro@inbase.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe oraz dane ucznia przetwarzane będą w celu prowadzenia zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.poz. 493).

4.       W celu realizacji nauki zdalnej zajęcia będą prowadzone za pomocą następującego/ych narzędzia/i:

a.       za pomocą adresów mailowych;

b.       za pomocą platformy e-learningowej;

c.       za pomocą komunikatorów (skype, teams, Messenger, whats-up)

5.       Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

6.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, za wyjątkiem narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznych określonych w punkcie 4. Przetwarzanie danych w zakresie narzędzi wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej określonych w punkcie 4 odbywa się zgodnie z politykami określonymi przez ich dostawców np. Facebook.

7.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w pkt. 3.

8.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9.       W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.   Podanie danych ucznia niezbędnych do założenia konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (adres mailowy, numer telefonu , identyfikator na komunikatorze prawnego opiekuna) jest niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.